Komunikat dla Klientów Getin Leasing

Centrum kontaktu

  • iconPhone Infolinia: 32 604 30 20
  • iconMail E-mail: dop@getinleasing.pl
Formularz kontaktowy

Szanowni Państwo,

 

Getin Leasing to spółka o 20-letniej historii i ugruntowanej pozycji rynkowej. Dzięki budowanemu przez dwie dekady doświadczeniu wiemy, jak ważne dla naszych Klientów są poczucie bezpieczeństwa i jasny, klarowny przepływ informacji. Mając to na uwadze, chcielibyśmy poinformować, że w wyniku zmian organizacyjnych wewnątrz Grupy Kapitałowej Getin Leasing S.A., polegających na wniesieniu aportem przedsiębiorstwa Getin Leasing spółka akcyjna 2 S.K.A. do Getin Leasing spółka akcyjna 3 S.K.A., począwszy od 24 października 2017 r., stroną zawartej z Państwem umowy leasingowej w charakterze Leasingodawcy stała się Getin Leasing spółka akcyjna 3 S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000466828, NIP: 5272695935.

 

Spółka ta od 24 października 2017r. stała się także administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. nr 922 – tekst jednolity; dalej Ustawa). Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawartej umowy leasingu. Wszystkie oświadczenia i zgody wyrażone w zakresie przetwarzania danych osobowych zachowują swoją ważność. Podstawą przekazania danych spółce GETIN Leasing spółka akcyjna 3 S.K.A. jest art. 709 ¹⁴ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 nr 459 – tekst jednolity z późn. zmianami) w związku z art. 23 ust. 1 pkt 2 i 5 Ustawy. Spółka pozyskała Państwa dane osobowe od Getin Leasing spółka akcyjna 2 S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-413), ul. Gwiaździsta 66. Posiadają Państwo zgodnie z art. 32 Ustawy prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania a także prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

 

Wyżej wskazana zmiana organizacyjna, poza zmianą Leasingodawcy, nie ma innego wpływu na treść łączących Państwa dotychczas z Getin Leasing spółka akcyjna 2 S.K.A. umów, ani na wzajemne relacje biznesowe, nie generuje też żadnych dodatkowych kosztów po Państwa stronie. Warunki umowy, zasady obsługi oraz wszelkie obowiązujące do tej pory opłaty i prowizje pozostają bez zmian. Aktualne są również dane kontaktowe Leasingodawcy (za wyjątkiem nowej nazwy/firmy – Getin Leasing spółka akcyjna 3 S.K.A.) jak również dotychczasowe numery rachunków bankowych.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Daniel Drobniak
Prezes Zarządu Getin Leasing 2 S.A.

Wróć do poprzedniej strony